Пишете ни

Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Цени на Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Работа: Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

 • Стани изпълнител на Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547.

Сондьорски услуги в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Професионални Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

 • Дълбоки и плитки Сондажи за вода в мека почва и скали в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547.

Дълбоки и плитки Сондажи за вода в мека почва и скали в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547


» Сондажни услуги в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 » Сондажи за вода

 • Сондажни Услуги

Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Сондажи за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547, ✅ Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 ☏ 0885055800. Сондажи за вода за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Сондажи за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547, ✅ Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 ☏ 0885055800. Сондажи за вода за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Сондажи за вода
 • Сондажи за вода в страната - Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората.

Благодарение на най-съвременна техника за сондиране на вода, вододобивът не е проблем, дори за най-безводни райони. Пробивите за сондажи за вода в страната до 40 м. се смятат за плитки, а пробивите над 40 м. за дълбоки. Диаметрите за пробивите за различните проучвания и експлоатация варират между 50 и до 500 мм. Голямо приложение намират сондажите за вода в строителството на тръбни кладенци.

Основните работни процеси при направа на различни сондажи за вода биват:

 • Разрушаване на почвата с различни сондажни инструменти;
 • Изхвърляне на разрушената почва на повърхността на терена;
 • Укрепване стените на пробива, с цел предпазване от разрушаване.

Разрушаването се постига, чрез рязане и раздробяване на почвата.

Известни са два метода на разрушаване:

 • Ударен - разрушаване на почвата с удари в забоя, посредством специални длета;
 • Въртелив - почвата се разрушава, чрез триене и рязане при въртенето на сондажния инструмент.

Разрушената почва се изхвърля със специални сондажни накрайници или с промивна вода и глинен разтвор, вкаран в пробива, чрез помпа.

Укрепването на сондажните пробиви става с непрекъснати колони от обсадни тръби.

Видове сондажи

 • Ударно - въздушно сондиране

Това е по-бързото и лесно сондиране. Сгъстен въздух набива ударно короната и след това при излизането си той изнася дребните частици почва и скала на повърхността. Най-голямата особеност е, че този вид сондиране може да се извършва само в еднородна твърда скала, като диаметърът на сондажа достига до 200 мм. В мека почва може да се използва само следващият вид сондиране.

 • Въртеливо - водно сондиране

Този вид е основният и се прилага, когато почвата е пръст и е мека.

При него се извършват и повече странични дейности:

 1/ Изкопава се утайник, в който сондажният разтвор се утаява;

 2/ Пробивната корона с въртеливо движение пробива почвата, а сондажният разтвор с помпи се нагнетява до нея и при изпомпването си към повърхността се изнасят раздробените частици пръст;

 3/ Сондажният разтвор се утаява в утайника и отново се употребява.

 Сондажите с този вид сондиране обикновено се правят с диаметър до 200 мм, в някои от случаите и с по-голям диаметър. Основният фактор за това е желаният дебит и необходимата дълбочина. Ясно е, че при желан по-висок дебит (например за промишлени нужди) е необходимо пробиване на дупка с по-голям диаметър и монтаж на по-голяма тръба.

Цени за Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

 • Сондажни Услуги

Инженерна геология

Експерти на България Well Drilling разполагат със значителен опит в геоложките, геотехническите проучвания за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Това позволява да предложим на нашите клиенти решаването на тези проблеми по рационален начин чрез:

 • Изготвяне на задания за проучване на строителни площадки и линейни съоръжения, като се отчита досегашния опит и се предвиждат само действително необходимите проучвания и изпитания;
 • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания и изготвяне на доклади, даващи препоръки за оптимизирането на проектирането и строителството;
 • Лабораторни изследвания на физико-механичните и якостно-деформационните показатели на строителните почви;
 • Полеви методи за проучване - Ние от България Well Drilling разполагаме с необходимата техника и е в състояние да изпълни следните проучвателни опити: динамични и статични пенетрационни опити, вертикални електросондажи (ВЕС), линейни геофизични проучвания, посредством “георадар”, преносима сондажна апаратура и автосонди;
 • Изследвания и изготвяне на проекти за заздравяване на земната основа при особени строителни почви, върху които ще се извършва строителството.

Възприетият фирмен “know how” за решаването на изброените задачи чрез изготвяне на предварителни геотехнически експертизи, дава възможност за предварителна оценка на рисковите явления и процеси (свлачища, срутища, суфозия, карст и др.) в съответните райони, условията за фундиране и строителство. Успоредно с това в геотехническата експертиза се посочват и предварителни данни за възможностите, които дава площадката (района) за изграждане на собствено водовземно съоръжение.

Изготвянето на експертизата се базира основно на инженерногеоложки и хидрогеоложки оглед, съществуващи архивни данни за района, както и, при необходимост, на специализирани геофизични проучвания. За решаване на широкия кръг от задачи, свързани с инженерногеоложките и хидрогеоложки проучвания, за работен проект, освен познатите традиционни методи (сондажни и проучвателни изработки) фирмата прилага и нетрадиционни методи с което се снижават значително разходите. Това са изследвания на място (пенетрации, срязвания и др.) и геофизични методи на проучване. Те позволяват да се определи геоложкия строеж на земната основа, някои деформационни показатели на строителните почви (еластични модули, коефициент на Поасон и чрез емпирични връзки статичните модули), да се локализират и оценят зоните, засегнати от физикогеоложки явления и процеси като свлачища, карст, разломни зони, степен на напуканост на масива, заблатяване и др.

Геофизичните методи се използуват широко и за търсене на подземни води, което спествява трудоемките сондажни работи, осигурява бързина и дава възможност да се получи практически непрекъсната информация за разглеждания район.

Апаратурата, с която разполагаме, позволява да се прилага комплекс от геофизични методи:

 • Вертикално електрическо сондиране (ВЕС) (класически вариант по привидното съпротивление);
 • Сеизмечно профилиране по метода на пречупените вълни (МПВ) с ударно възбуждане на сеизмичните вълни;
 • Електропрофилиране (симетрично с един или едновременно с няколко разноса на захранващата линия, комбинирано, диполно);
 • Метод на естествени потенциали (ПС);
 • Каротаж (по ?пр и по естествена радиоактивност);
 • Елекромагнитни методи.

Разработените от нас програми за обработка на получената информация в полеви условия са съобразени с изискванията на нормативните документи за нашата страна като при желание на клиента се прилагат и изискванията, заложени в международни стандарти.

Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 2. Проектиране на сондажи ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 3. Откриване на подземна вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 4. Сондажни услуги ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 5. Геотермични сондажи ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 6. Почистване на сондажи ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 7. Цени за сондаж за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Резултат в Google:

 • Услуга: Сондажи за вода
 • Район: ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

 • Сондажни Услуги

Проучване на възможностите за сондаж

Преди всеки сондаж се извършва ориентировъчно проучване за определяне местоположението и дълбочината на водонаситената зона. Това се извършва от специалист - хидрогеолог ( измерва съпротивлението на земните пластова) или човек, който умее да борави, чрез т.н. багети или пръчки за откриване на вода. Без наличието на това проучване откриването на вода би било все едно да търсиш "игла в купа сено". И все пак какъвто и метод откриването на вода е ориентировъчно.

въздушно сондиране ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

дълбоки сондажи за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

направа на сондаж ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

направа на сондаж за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

пробиване за сондажи ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

продухване на сондаж за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

сондаж за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

сондажи за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

сонди за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

сухо сондиране ������������������������������ ������������������������������������������ 3547