Пишете ни

Сондажи за вода в Долни Лом 3958

Работа: Сондажи за вода в Долни Лом 3958

 • Стани изпълнител на Сондажи за вода в Долни Лом 3958.

Професионални Сондажи за вода в Долни Лом 3958

 • Дълбоки и плитки Сондажи за вода в мека почва и скали в Долни Лом 3958.

Дълбоки и плитки Сондажи за вода в мека почва и скали в Долни Лом 3958


» Сондажни услуги в Долни Лом 3958 » Сондажи за вода

 • Сондажни Услуги

Сондажи за вода в Долни Лом 3958

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Сондажи за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в Долни Лом 3958, ✅ Сондажи за вода в Долни Лом 3958 ☏ 0885055800. Сондажи за вода за клиенти намиращи се на или около адрес улица Плиска 2, център, Долни Лом, община Чупрене, област Видин, п.к.3958.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Сондажи за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в Долни Лом 3958, ✅ Сондажи за вода в Долни Лом 3958 ☏ 0885055800. Сондажи за вода за клиенти намиращи се на или около адрес улица Плиска 2, център, Долни Лом, община Чупрене, област Видин, п.к.3958.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Сондажи за вода
 • Сондажи за вода в страната - Сондажи за вода в Долни Лом 3958 и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората.

Благодарение на най-съвременна техника за сондиране на вода, вододобивът не е проблем, дори за най-безводни райони. Пробивите за сондажи за вода в страната до 40 м. се смятат за плитки, а пробивите над 40 м. за дълбоки. Диаметрите за пробивите за различните проучвания и експлоатация варират между 50 и до 500 мм. Голямо приложение намират сондажите за вода в строителството на тръбни кладенци.

Основните работни процеси при направа на различни сондажи за вода биват:

 • Разрушаване на почвата с различни сондажни инструменти;
 • Изхвърляне на разрушената почва на повърхността на терена;
 • Укрепване стените на пробива, с цел предпазване от разрушаване.

Разрушаването се постига, чрез рязане и раздробяване на почвата.

Известни са два метода на разрушаване:

 • Ударен - разрушаване на почвата с удари в забоя, посредством специални длета;
 • Въртелив - почвата се разрушава, чрез триене и рязане при въртенето на сондажния инструмент.

Разрушената почва се изхвърля със специални сондажни накрайници или с промивна вода и глинен разтвор, вкаран в пробива, чрез помпа.

Укрепването на сондажните пробиви става с непрекъснати колони от обсадни тръби.

Видове сондажи

 • Ударно - въздушно сондиране

Това е по-бързото и лесно сондиране. Сгъстен въздух набива ударно короната и след това при излизането си той изнася дребните частици почва и скала на повърхността. Най-голямата особеност е, че този вид сондиране може да се извършва само в еднородна твърда скала, като диаметърът на сондажа достига до 200 мм. В мека почва може да се използва само следващият вид сондиране.

 • Въртеливо - водно сондиране

Този вид е основният и се прилага, когато почвата е пръст и е мека.

При него се извършват и повече странични дейности:

 1/ Изкопава се утайник, в който сондажният разтвор се утаява;

 2/ Пробивната корона с въртеливо движение пробива почвата, а сондажният разтвор с помпи се нагнетява до нея и при изпомпването си към повърхността се изнасят раздробените частици пръст;

 3/ Сондажният разтвор се утаява в утайника и отново се употребява.

 Сондажите с този вид сондиране обикновено се правят с диаметър до 200 мм, в някои от случаите и с по-голям диаметър. Основният фактор за това е желаният дебит и необходимата дълбочина. Ясно е, че при желан по-висок дебит (например за промишлени нужди) е необходимо пробиване на дупка с по-голям диаметър и монтаж на по-голяма тръба.

Цени за Сондажи за вода в Долни Лом 3958

 • Сондажни Услуги

Инженерна геология

Експерти на България Well Drilling разполагат със значителен опит в геоложките, геотехническите проучвания за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Това позволява да предложим на нашите клиенти решаването на тези проблеми по рационален начин чрез:

 • Изготвяне на задания за проучване на строителни площадки и линейни съоръжения, като се отчита досегашния опит и се предвиждат само действително необходимите проучвания и изпитания;
 • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания и изготвяне на доклади, даващи препоръки за оптимизирането на проектирането и строителството;
 • Лабораторни изследвания на физико-механичните и якостно-деформационните показатели на строителните почви;
 • Полеви методи за проучване - Ние от България Well Drilling разполагаме с необходимата техника и е в състояние да изпълни следните проучвателни опити: динамични и статични пенетрационни опити, вертикални електросондажи (ВЕС), линейни геофизични проучвания, посредством “георадар”, преносима сондажна апаратура и автосонди;
 • Изследвания и изготвяне на проекти за заздравяване на земната основа при особени строителни почви, върху които ще се извършва строителството.

Възприетият фирмен “know how” за решаването на изброените задачи чрез изготвяне на предварителни геотехнически експертизи, дава възможност за предварителна оценка на рисковите явления и процеси (свлачища, срутища, суфозия, карст и др.) в съответните райони, условията за фундиране и строителство. Успоредно с това в геотехническата експертиза се посочват и предварителни данни за възможностите, които дава площадката (района) за изграждане на собствено водовземно съоръжение.

Изготвянето на експертизата се базира основно на инженерногеоложки и хидрогеоложки оглед, съществуващи архивни данни за района, както и, при необходимост, на специализирани геофизични проучвания. За решаване на широкия кръг от задачи, свързани с инженерногеоложките и хидрогеоложки проучвания, за работен проект, освен познатите традиционни методи (сондажни и проучвателни изработки) фирмата прилага и нетрадиционни методи с което се снижават значително разходите. Това са изследвания на място (пенетрации, срязвания и др.) и геофизични методи на проучване. Те позволяват да се определи геоложкия строеж на земната основа, някои деформационни показатели на строителните почви (еластични модули, коефициент на Поасон и чрез емпирични връзки статичните модули), да се локализират и оценят зоните, засегнати от физикогеоложки явления и процеси като свлачища, карст, разломни зони, степен на напуканост на масива, заблатяване и др.

Геофизичните методи се използуват широко и за търсене на подземни води, което спествява трудоемките сондажни работи, осигурява бързина и дава възможност да се получи практически непрекъсната информация за разглеждания район.

Апаратурата, с която разполагаме, позволява да се прилага комплекс от геофизични методи:

 • Вертикално електрическо сондиране (ВЕС) (класически вариант по привидното съпротивление);
 • Сеизмечно профилиране по метода на пречупените вълни (МПВ) с ударно възбуждане на сеизмичните вълни;
 • Електропрофилиране (симетрично с един или едновременно с няколко разноса на захранващата линия, комбинирано, диполно);
 • Метод на естествени потенциали (ПС);
 • Каротаж (по ?пр и по естествена радиоактивност);
 • Елекромагнитни методи.

Разработените от нас програми за обработка на получената информация в полеви условия са съобразени с изискванията на нормативните документи за нашата страна като при желание на клиента се прилагат и изискванията, заложени в международни стандарти.

Сондажи за вода в Долни Лом 3958 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода Долни Лом 3958
 2. Проектиране на сондажи Долни Лом 3958
 3. Откриване на подземна вода Долни Лом 3958
 4. Сондажни услуги Долни Лом 3958
 5. Геотермични сондажи Долни Лом 3958
 6. Почистване на сондажи Долни Лом 3958
 7. Цени за сондаж за вода Долни Лом 3958
Сондажи за вода в Долни Лом 3958

Резултат в Google:

 • Услуга: Сондажи за вода
 • Район: Долни Лом 3958

 • Информация

Поддръжка на кладенец за вода: правила за компетентната експлоатация

Изграждането на кладенец за водоснабдяване на обекта не е последната задача на собственика, решил да проведе автономно водоснабдяване на обекта. За да може конструкцията да се използва повече от десетина години, е необходимо редовно да се поддържа поддръжка на кладенеца за вода. За оптимални резултати трябва да знаете как се произвежда.

Съгласен ли сте?

Ще ви кажем какви точки трябва да вземете предвид при работа на хидравлична конструкция. Статията, представена за разглеждане, описва подробно как да се извършват тези дейности самостоятелно. Въз основа на нашите препоръки, вашият водоизточник ще работи дълго и безупречно.

Правила за въвеждане на кладенец в експлоатация

Изградена система за всмукване на вода с кръгло сечение с малък диаметър се нуждае от подготовка преди пускането й в експлоатация. След завършване на инсталацията се провежда пробен цикъл на оборудване за повдигане на вода. Впоследствие се извършва необходимия ремонт на конструкцията.

Ремонтните операции се основават на данните на паспорта, прикрепен към пробития кладенец.

Препоръчва се кладенецът да бъде пуснат в експлоатация веднага след приключване на процедурата за промиване и пробно изпомпване. Ако това събитие трябва да бъде отложено по някаква причина, тогава кладенецът на кладенеца временно се затваря с метален капак, предварително заварен към корпуса. Подобни мерки защитават навлизането на чужди предмети в конструкцията.

Определение на статично ниво

При оборудването на хидравлична конструкция е важно да се знае нейното статично и динамично ниво. И двата показателя се определят от прости измервания на водно огледало от хидрогеоложки крекер или обикновена полимерна тръба, която го замества.

Когато пръстеновидният ръб на тръбата или крекера влиза в контакт с водната повърхност, се чува особен памук.

За да определите статичното ниво, не трябва да изпомпвате водата от разработката около ден преди измерването. Статичният индикатор трябва да ни дава разстоянието между дневната повърхност и подземното водно огледало в покой.

Динамичното ниво се определя обратното след изпомпване. Този индикатор е необходим и за определяне на точната дълбочина на инсталиране. потопяема помпа, Освен това разликата между статични и динамични стойности ще определи дебита на личен водоизточник. Необходимо е за избора на помпено оборудване.

Помпата е разположена на 3-5 метра под маркировката за динамично ниво. По време на работа на оборудването е важно да се контролира каква е височината на водния стълб под него.

Например, когато използвате вибриращи потопяеми помпи, се препоръчва между долната част на изхода и дъното на устройството да бъде най-малко 1 - 1,5 м. На разстояние 0,5 м от дъното могат да бъдат разположени редица центробежни помпени системи.

Допустимата монтажна дълбочина на помпите е посочена от производителите. Техните препоръки трябва да бъдат внимателно проучени и спазвани. В случай на нестабилно и бавно възстановяващо се ниво във воден кладенец се препоръчва да се закупят помпи със сензори, които фиксират огледалото да се спуска под допустимата граница.

Автоматичното устройство автоматично спира помпата, ако водният стълб не е достатъчен за нормално изпомпване на вода.

Ако експлоатираният кладенец за вода има ниско статично ниво, изпитвателното изпомпване се извършва с малък капацитет на помпата. И последващата операция започва с минимален дебит, увеличавайки я отново и отново, докато достигне проектния капацитет, посочен в паспорта.

Хидравлични характеристики

Първата процедура за изтегляне на вода трябва да продължи най-малко един и половина до два часа. За да определите количеството вода, подавана от кладенеца, използвайте десет литра кофа.

Когато пълните резервоара, трябва да използвате хронометър, за да запишете времето. За да определите дебита, само полученият обем от 10 литра остава разделен на прекараното време.

Нормално се счита за производителност:

 • за пясъчни кладенци - 1,5 куб.м на час;
 • за артезиански - 3 куб / час.

Сравнявайки получения индикатор с нормата, ако е необходимо, регулирайте помпата. В случай на големи разлики в измерванията, преди да продължите с инсталирането на помпата, все още си струва да се консултирате със специалисти на съответните организации.

Подготовка на помпено оборудване

Първата стъпка е да проверите вътрешния диаметър на инсталираните корпусни тръби. Този параметър трябва да бъде 2-4 см по-голям от този на инсталираното устройство. Измервателните работи се извършват на дълбочина 10 метра в рамките на маркировката, където се предполага, че се намира помпеното оборудване.

В кладенеца трябва да се монтират само помпени устройства от онези типове проекти, които се препоръчват в прикрепения към него паспорт. Монтажът на оборудване също трябва да се извършва в стриктно съответствие с паспорта и приложените към него инструкции за експлоатация.

При първото пускане на помпата инсталираното оборудване трябва да бъде включено възможно най-гладко, първо с производителност 40-50% от проектния капацитет и постепенно да се увеличава до препоръчаното количество изтегляне на вода.

В следващите няколко старта, в началния етап на работа, помпата също трябва да бъде пусната нагоре. В същото време е препоръчително да избягвате късо и често изключване на устройството.

Ако по време на изпомпване се установи колебание на нивото на водата или ако се прекъсва периодично, помпата трябва да бъде изключена за известно време. Това явление може да възникне, ако устройството не е сглобено правилно. Проблемът може да бъде решен само с ремонтни работи.

Оборудването също трябва да бъде изключено, ако в помпената вода се открият примеси от глина и пясък. Но преди това е необходимо да се намали дебитът на водата през клапан, инсталиран на изпускателната тръба. В противен случай малки части, попадащи в корпуса на помпата, ще се утаят в своята течаща част, причинявайки отказ на механизма.

Химически анализ на водата

След приключване на подбора е препоръчително да се проведе химичен анализ на водата, Това ще определи дали отговаря на стандартите и ако е необходимо, изберете най-добрия вариант за система за пречистване на водата.

Химическият анализ на водата се препоръчва не по-рано от три седмици след пускането на хидравличната конструкция. В този момент статичното положение на нивото на водата се стабилизира и цялостната картина ще стане по-ясна.

Поддържане на прием на вода

За да се гарантира продължителната и безпроблемна работа на хидравличната конструкция, е важно да се осигури квалифицирано обслужване. В идеалния случай е по-добре да поверите тази работа на опитен специалист, който е изучил геоложката документация и знае всички нюанси и тънкости на работата на кладенеца.

Но при липса на възможност да се използват услугите на капитан, работата на кладенец за вода може да се извърши самостоятелно.

Мониторингът на работата на структурата включва редица основни видове работа.

Добре измерване на производителността

По време на работа трябва да се извършват редовни измервания на производителността на кладенеца. Те се извършват по същата технология, която беше използвана при първото пускане на хидравличната конструкция.

Ако две измервания, направени с определен интервал от време, показват различни скорости на пълнене, това показва нестабилността на дебита. Така че помпеното оборудване трябва да бъде избрано според най-високата стойност.

Обърнете внимание, че превишаването на работните параметри води до преждевременна повреда на помпата.

Прекомерно мощната помпа при работи с малък дебит може да причини недостиг на вода и няма да създаде достатъчно налягане. Производителността му обаче трябва да е достатъчна, за да осигури вода на всички пунктове за прием на вода, налични в съоръжението.

Проверка на работата на помпата

Помпеното оборудване, дори да работи правилно, трябва да се проверява поне веднъж на шест месеца.

Проверката се извършва в следната последователност:

 1. Визуално проверете оборудването за да се определи целостта на корпуса и херметичността на всички видове връзки.
 2. Изключете устройствотослед това отворете вентила за всмукване на вода и измерете налягането в системата. Този параметър трябва да падне до знака "0".
 3. Проверете налягането в хидравличния резервоар, Това става с помощта на автомобилен манометър, който е свързан към нипела на резервоара. Разликата в стойностите, когато помпата е включена и след като е изключена, не трябва да надвишава 10%. Ако е необходимо, въздухът се изпомпва през същото зърно с помощта на конвенционален компресор.
 4. Включете помпата и наблюдавайте нейната работа. Когато се достигне параметър за налягане, зададен от вас на релето на устройството, помпата трябва да се изключи.
 5. Проверете отново налягането в систематано вече при липса на потребление. Ако оборудването работи правилно, индикаторът на релето трябва да е на червената стрелка, което съответства на маркировката за максимално налягане.
 6. За да проверите за известно време правилната работа на помпата, отворете крана за вода, Когато налягането в системата спадне, помпата трябва да се включи автоматично. След това клапанът се затваря, нивото на налягането се проверява отново и уредът се изключва.

Честотата на профилактичния преглед на помпеното оборудване обикновено е посочена в паспорта към продукта.

Резултатите и оценките при превантивни изследвания на кладенеца трябва да се записват в специален журнал, като се посочват датата и името на служителя, извършил контрола. Тези индикации ще помогнат за диагностициране на възможни неизправности както на помпеното оборудване, така и на кладенеца като цяло.

Превантивният ремонт на помпеното оборудване с подмяна на износени части трябва да се извършва най-малко веднъж на шест месеца. За оборудване, работещо нередовно, интервалът между превантивните мерки може да бъде увеличен до 9 месеца.

Контрол на свойствата на водата

Физическите свойства на водата трябва да се наблюдават ежедневно:

 • миризмата - нормалната естествена вода не трябва да мирише.
 • цвят - промяната на цвета зависи от веществата, които се разтварят в него, например, желязото го оцветява в жълтеникав нюанс, а глината - в червено-кафяво;
 • мътност - този показател се проявява с повишена концентрация на замърсители във водата;
 • вкус - влошаване на вкуса показва наличието във водата на висока концентрация на манган, магнезий или желязо.

Провеждането на стандартен цялостен анализ за микробиологични и химични изследвания може да бъде поръчано в държавни агенции или частни лаборатории.

За да получите най-точния резултат, важно е да използвате само чист стерилен контейнер, изработен от пластмаса или стъкло с вместимост до 2 литра. Бутилките трябва да се пълнят така, че да не се образуват въздушни мехурчета.

Избраната вода трябва да бъде доставена в лабораторията в рамките на 72 часа. Подадените по-късно проби от вода губят свойствата си и следователно не дават ясна картина.

Изплакване на кървене и поддръжка

Пробитият кладенец задължително се изпомпва, почиствайки го от утайката, която се е разпаднала по време на сондажа.

Работата може да се извърши с помощта на:

 • специална инсталация за измиване;
 • компресор с капацитет 12 атмосфери;
 • потопяема помпа.

Всеки от тези методи се основава на факта, че въздухът или водата под налягане ще изтласкат мръсната вода заедно с включванията към повърхността.

Процедура за люлее се добре:

 • С помощта на силен кабел се потапя помпа на дъното на кладенеца, която ще изпомпва течността.
 • Към изходната дюза на устройството е прикрепен маркуч и той се отвежда от кладенеца, за да се предотврати повторно замърсяване на конструкцията.
 • Стартирайте устройството и изпомпвайте течността, докато стане прозрачна. Процесът може да отнеме няколко часа. През този период в областта на филтриращата секция на корпуса може да се натрупа слой от едрозърнест пясък или фин чакъл, който впоследствие ще действа като филтър.

Някои фирми, участващи в сондажни кладенци, препоръчват по време на експлоатацията на конструкциите да се промиват от време на време и почистване на пясък, Основният аргумент е да се предотврати силата на долната част на багажника.

Превантивното промиване има смисъл само ако кладенецът се използва сезонно и при дълги интервали на почивка. За постоянно работещи конструкции такова промиване не е необходимо. В края на краищата, кладенец се измива всеки ден с помпа.

Допълнително промиване може да се изисква само ако има неизправност в работата или ако помпеното оборудване не се справи със задачата.

Чести повреди и решения

По време на работа на хидравлична конструкция винаги има възможност за повреди. Някои от тях могат да бъдат елиминирани самостоятелно, без да се прибягва до услугите на скъпи специалисти.
Пясък, влизащ във водата на дъното на кладенеца

Това може да възникне поради нарушение на херметичността на корпуса или ако главата на кладенеца периодично се залива с отпадни води. Потвърждение за това ще бъде появата на нови примеси и мътност във вода.

Почистването на цевта с цилиндричен чипър помага за решаването на проблема.

След като загребвате тиня и пясъка бормашина, кладенецът се изпомпва, докато се появи чиста вода. В бъдеще, за да се предотврати повторение на ситуацията, от външната страна на стените на обвивката, празнините се запълват с водоустойчива глина, покриват със слой чакъл или се пълнят с циментова замазка.
Непроходимост на филтъра

Причината за това са все същите малки частици пясък или чакъл, които запушват дупките. Обикновено този проблем възниква няколко години след изстрелването на пясъчен кладенец.

В случай на нарушаване на целостта сгъваем филтър или критичен спад в честотната лента решава проблема чрез замяна.

Но този метод се използва доста рядко, само в краен случай, тъй като не винаги е възможно да се разглоби корпуса, без да се срутят стените на конструкцията.

Чужди предмети

Често се случва, че поради неправилна инсталация помпите и маркучите за фиксиране на кабела се счупят под въздействието на натоварване и вибрации по време на работа на оборудването. Или камък или болт, който случайно попадне в кладенеца и попадне в пролуката между помпения агрегат и стената, клинира оборудването и провокира устройството да не се залепи.

Можете да премахнете помпата и крепежните елементи с помощта на куки или приспособления за котешки тип. Операцията по извличане трябва да се извършва с изключително внимание.

Ако по време на процеса на повдигане устройствата се откъснат и останат в цевта на колоната, задачата за премахване на устройството ще стане по-сложна няколко пъти.

Ако устройството е здраво залепено, най-правилното решение е да се обадите на екип от специалисти. Използвайки подводна видеокамера и друго оборудване, те могат да диагностицират проблема и да го отстранят, без да повредят структурата.

Най-често с задръстване на помпеното устройство във втората или третата от горната връзка на обвивката, тя е частично отстранена от мината. Тогава тръбите се изключват до мястото на запушване от багажника и помпата се извежда. Ако е необходимо, повредените връзки се заменят с нови тръби със същия диаметър.

въздушно сондиране Долни Лом 3958

дълбоки сондажи за вода Долни Лом 3958

направа на сондаж Долни Лом 3958

направа на сондаж за вода Долни Лом 3958

пробиване за сондажи Долни Лом 3958

продухване на сондаж за вода Долни Лом 3958

сондаж за вода Долни Лом 3958

сондажи за вода Долни Лом 3958

сондажи за вода в Долни Лом 3958

сонди за вода Долни Лом 3958

сухо сондиране Долни Лом 3958